TRANSLATE TRALLONG, PENPONT AND LLANFIHANGEL NANT BRAN COMMUNITY COUNCIL WORKING FOR YOU
HOME Like us on Facebook
 • 0 Temporary Road Closure: C0043 SOAR, BRECON (14-18 Feb 2022)

  Math o gyfyngiad/Type of restriction: Cau’r ffordd yn gyfan / Full Closure Cyf:/Ref: KJ099C0043SOARBRE14FEB22                     Hawliau Tramwy Cyhoeddus / Public Rights of Way:   Rhif y Ffordd/Road no: Footpath no: C0043 Lleoliad/Location: SOAR, BRECON Dyddiad ac amser/ Dates and times: 24 Hrs Restrictions ar /on 14-18 February 2022 Ymgeisydd:/Applicant: Beacons Tree Service Gwaith:/Works: The closure is needed to carry out tree work in the nature reserve for the wildlife trust Caniatáu mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys / Emergency Vehicle Access Provision: Bydd ar gael / Will be maintained     Caniatáu mynediad i eiddo o fewn y cyfyngiad / Access to Properties within the restriction Provision: Bydd ar gael / Will be maintained Byddwn yn rhoi gwybod i drigolion cyn cau / Residents will be notified prior to closure: Byddwn (wythnos o flaen llaw) / Yes (A week before the closure begins)  

 • 0 Red Kite Climate Vision and Strategy Consultation – Deadline 7 January 2022.

  A draft copy of Red Kite Climate Vision and Strategy is available to view online until 7 January 2022. To view a copy and provide us with your feedback, please visit: https://crowd.in/6FOELt   Powys Red Kite Climate Strategy (amazonaws.com)     Individuals might like to circulate this via their own networks. https://www.facebook.com/powyscc/photos/a.288294431195523/4987874411237478   https://twitter.com/PowysCC/status/1473352724427194370  

 • 0 ‘Do you feel safe in your local area?’

  Llythyr CHTh Dyfed-Powys-Ymgynghoriad cyhoeddus Rhagfyr21 Letter re Dyfed-Powys PCC's public consultation Dec21   Click Here to view

 • 0 Older People's Commissioner for Wales - Engagement Sessions

  Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Sesiynau Ymgysylltu / Older People's Commissioner for Wales - Engagement Sessions    Engagement Sessions – Reconnecting with our Communities The Older People’s Commissioner wants to hear about your experiences of re-connecting with your community as restrictions have changed, and your views on what needs to happen to make sure that older people can do the things that matter to them, and that no-one is left behind as we move forward. We’d like to invite you to take part in one of our upcoming online focus groups (dates below) to share your experiences, discuss your concerns and help guide the Commissioner’s work. We particularly want to hear about how you are coping this winter – what are the challenges you are facing and what you are looking forward to doing when the weather gets better. To join us, please register and select one of the dates below:   Wednesday 26 January, 1pm-2pm - https://tocyn.cymru/event/d45e291d-2725-4404-b700-ebd64f491eee/s   Friday 18 February, 11am-12pm - https://tocyn.cymru/event/ef8db87b-1979-44d7-952b-43ec0ca9fc89/s   Wednesday 9 March, 11am-12pm - https://tocyn.cymru/event/a3f804f2-5390-4dda-9600-0d7e930bae5b/s   Wednesday 30 March, 11am-12pm - https://tocyn.cymru/event/67b347b4-81e5-4216-b120-320255ab1dfe/s Please share with any friends, family or colleagues who may be interested. We very much hope you can join us at one of the sessions!       Sesiynau Ymgysylltu – Ailgysylltu â’n Chymunedau Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn eisiau clywed am eich profiadau o ailgysylltu â’ch cymuned wrth i’r cyfyngiadau newid, a’ch barn chi am yr hyn sydd angen digwydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth i ni symud ymlaen.  Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn un o’n grwpiau ffocws ar-lein sydd ar y gweill (dyddiadau isod) i rannu eich profiadau, trafod eich pryderon a helpu i lywio gwaith y Comisiynydd. Rydym yn awyddus iawn i glywed am sut rydych chi’n ymdopi y gaeaf hwn – beth yw’r heriau yr ydych yn eu gwynebu a beth ydych chi’n edrych ymlaen i’w wneud pan fydd y tywydd yn gwella. I ymuno â ni, cofrestrwch a dewis un o’r dyddiadau isod:   Dydd Mercher 26 Ionawr, 1yp-2yp - https://tocyn.cymru/event/d45e291d-2725-4404-b700-ebd64f491eee/s   Dydd Gwener 18 Chwefror, 11yb-12yp - https://tocyn.cymru/event/ef8db87b-1979-44d7-952b-43ec0ca9fc89/s   Dydd Mercher 9 Mawrth, 11yb-12yp - https://tocyn.cymru/event/a3f804f2-5390-4dda-9600-0d7e930bae5b/s   Dydd Mercher 30 Mawrth, 11yb-12yp - https://tocyn.cymru/event/67b347b4-81e5-4216-b120-320255ab1dfe/s Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb. Rydym yn mawr obeithio y gallwch ymuno â ni yn un o’r sesiynau!          

 • 0 Hospital Discharge Survey

  Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn gallu rhannu’r arolwg hwn - Dyddiad cau ar gyfer yr arolwg yw 18 Hydref 2021   Rhyddhau o'r ysbyty   Mae British Red Cross (darllenwch mwy amdanynt yma) yn cynnal ymchwil ar ryddhau o'r ysbyty yng Nghymru, sy'n ceisio deall effaith newidiadau a wnaed ers dechrau Mai 2020, i ateb gofynion cynyddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Y nod yw dysgu o brofiadau rhyddhau o'r ysbyty yn ystod yr amser hwn a sicrhau bod y GIG yn fwy parod i gefnogi cleifion sy'n gadael yr ysbyty yn y dyfodol. Fel rhan o'r ymchwil hon, mae gan British Red Cross ddiddordeb ym mhrofiadau: Cleifion 18 oed neu'n hŷn sy'n byw yng Nghymru sydd wedi gadael yr ysbyty yn dilyn triniaeth tymor byr o salwch neu anaf difrifol (heb gynnwys gwasanaethau mamolaeth) ers dechrau Mai 2020; neu Y rhai sy'n gofalu am rywun sydd wedi gadael yr ysbyty yn dilyn triniaeth tymor byr o salwch neu anaf difrifol (heb gynnwys gwasanaethau mamolaeth) yn ystod yr amser hwn. Os yw hyn yn berthnasol i chi, fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein am eich profiad. Eich cyswllt â'r arolwg yw www.opinionresearch.co.uk/BRC_Hospital_Discharge_Survey Dylai gymryd tua 10 munud i'w gwblhau, ac mae gennych chi tan 18 Hydref i gymryd rhan.   We would be very grateful if you could share this survey – Closing date for the survey is 18 October 2021   Hospital Discharge     The British Red Cross (find out more about them here) is carrying out research on hospital discharge (leaving hospital) in Wales, which seeks to understand the impact of changes made since the start of May 2020, to meet increasing demands on health and social care services. The aim is to learn from the experiences of hospital discharge during this time and ensure the NHS is better prepared to support patients leaving hospital in the future. As part of this research, the British Red Cross are interested in the experiences of: Patients aged 18 years or over living in Wales who have left hospital following short term treatment of a serious illness or injury (not including maternity services) since the start of May 2020; or Those who look after (or care for) someone who has who have left hospital following short term treatment of a serious illness or injury (not including maternity services) during this time. If this applies to you, you are invited to take part in an online survey about your experience. Your link to the survey is www.opinionresearch.co.uk/BRC_Hospital_Discharge_Survey It should take approximately 10 minutes to complete, and you have until 18th October to take part. This survey is being carried out by Opinion Research Services (ORS) on behalf of the British Red Cross. For further information please contact Catherine Wall at ORS by email on Catherine.wall@ors.org.uk (www.ors.org.uk), or Jenny Reed at British Red Cross on JennyR@redcross.org.uk (www.redcross.org.uk). If you would like to confirm that ORS is a genuine research practice, you can contact the Market Research Society on Freephone 0800 975 9596. All the questions are optional and all information you provide will be processed by ORS in accordance with the latest Data Protection regulations.  Your responses will remain anonymous unless you chose to provide us with your details. Any personal details you do provide will be held securely throughout the process and destroyed by ORS by the end of March 2022 following processing and analysis.  For further information, please see www.ors.org.uk/privacy  

 • 0 WELSH YOUTH PARLIAMENT THE SECOND WELSH YOUTH PARLIAMENT ELECTION CAMPAIGN 2021

  THIS IS NOT JUST ‘POLITICS’. This is about the environment, our schools, our health…it’s everything that matters   IT STARTS WITH YOU AGED 11 AND UP TO 18? REGISTER TO VOTE IN THE WELSH YOUTH PARLIAMENT ELECTION     Click Here to for more details...  

 • 0 Information about COVID-19 Vaccination in Powys

  We are moving into a very busy period for the COVID-19 vaccination programme in Powys. Our booster programme has begun, vaccination for 12-15 year olds starts this week, and we continue to offer first and second doses for people who have not yet taken up their invitation. Click Here for PTHB COVID-19 Vaccination Stakeholder Bulletin - 2 October 2021

 • 0 Beware of Facebook Market Scams

  Facebook Marketplace Scams… Dyfed Powys Police would like to remind people to be careful when selling or buying items on Facebook Marketplace and not fall for the tricks used by criminals to scam people out of money. A common ploy by criminals is they state that they are sending a courier to pick the goods, and the courier is bringing the money with them. The criminal then states that the courier firm will be in contact to organise collection. The seller then receives an invoice from a courier company (normally a falsified invoice purporting to be from a well-known courier company). The criminal states that the courier will bring the purchase price plus the extra money from the invoice with them, but this is obviously a lie.   Top Tips to stay safe on Facebook Marketplace. • Never send items before you have received ‘verified’ payment. • Sometimes fake emails are sent purporting to be from the buyer’s bank stating that money will not be released until proof of purchase has been received – this is a scam, the email is not from the buyer’s bank. • Always check that the money has arrived and is cleared in your account and that it is not still ‘awaiting confirmation’. • Do not use unusual payment methods – only use Facebook Checkout, PayPal or cash when using Facebook Marketplace. • If you use PayPal – never select family and friends payments – this will completely negate your ability to get a refund. • Be wary of anyone that overpays and then requests a refund immediately. Always let the money clear to your account first and then enter into dialogue about mistaken overpayment. It is very rare for someone to overpay, but criminals use this ploy a lot. • If a purchaser offers you a part-exchange, make sure that they are not offering you stolen goods in exchange. • If you meet-up in person with any purchaser on Facebook, think of your own safety – meet in a well-lit, public place and try to have a family member or friend accompany you.       Sgamiau Facebook Marketplace… Hoffai Heddlu Dyfed Powys atgoffa pobl i fod yn ofalus wrth brynu a gwerthu eitemau ar Facebook Marketplace a pheidio â chael eu dal gan y triciau mae troseddwyr yn eu defnyddio i sgamio pobl o’u harian. Dyfais gyffredin gan droseddwyr yw dweud eu bod yn anfon cludwr i gasglu’r nwyddau, a bod y cludwr yn dod â’r arian gyda nhw. Mae’r troseddwr wedyn yn dweud y bydd y cwmni cludo’n cysylltu i drefnu casglu’r nwyddau. Yna bydd y gwerthwr yn derbyn anfoneb gan y cwmni cludo (fel arfer anfoneb ffug yn honni bod o gwmni cludo adnabyddus). Mae’r troseddwr yn dweud y bydd y cludwr yn dod â’r pris prynu a’r arian ychwanegol o’r anfoneb gyda nhw, ond yn amlwg celwydd yw hwn.   Sut i gadw’n ddiogel ar Facebook Marketplace. • Peidiwch byth ag anfon eitemau cyn i chi dderbyn taliad wedi ei ‘wirio’. • Weithiau mae negeseuon ebost ffug yn cael eu hanfon yn honni eu bod o fanc y prynwr ac yn nodi na fydd arian yn cael ei ryddhau hyd nes y derbynnir prawf o’r prynu - sgâm yw hon, dydy’r ebost ddim oddi wrth fanc y prynwr. • Gwiriwch bob tro bod yr arian wedi ei dderbyn a’i glirio yn eich cyfrif ac nad yw o hyd ‘yn disgwyl ei gadarnhau’. • Peidiwch â defnyddio dulliau anghyffredin o dalu - defnyddiwch Facebook Checkout, PayPal neu arian parod yn unig wrth ddefnyddio Facebook Marketplace. • Os ydych yn defnyddio PayPal – peidiwch byth â dethol taliadau teulu a ffrindiau – bydd hyn yn llwyr negyddu eich gallu i gael ad-daliad. • Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw un sy’n gordalu ac yna’n gwneud cais am addaliad ar unwaith. Sicrhewch eich bod bob amser yn gadael i’r arian glirio yn eich cyfrif yn gyntaf ac yna dechreuwch drafodaeth ynghylch gordalu drwy gamgymeriad. Mae’n anghyffredin iawn i rywun ordalu, ond mae troseddwyr yn defnyddio’r ddyfais hon yn aml. • Os bydd prynwr yn cynnig rhan-gyfnewid i chi, sicrhewch nad ydynt yn cynnig nwyddau wedi eu dwyn i chi yn gyfnewid. • Os ydych yn cwrdd yn bersonol gydag unrhyw brynwr ar Facebook, ystyriwch eich diogelwch eich hun – cyfarfyddwch mewn lle cyhoeddus wedi ei oleuo’n dda a cheisiwch gael aelod o’r teulu neu ffrind gyda chi.

 • 0 Commissioner's Newsletter - September 2021

    “A Wales where older people are valued, rights are upheld and no-one is left behind." The summer months have brought with them a bit more hope and optimism, with the wide-scale rollout of the vaccine and the easing of restrictions, which has meant many older people have been able to meet up again with their loved ones, and get out and about again to do the things that matter to them. But this has not been the case for everyone, and I know that for some older people the past few months has continued to be a time of uncertainty, anxiety and loneliness. As we move into the next phase of the pandemic, and into what could be another difficult winter for us all, it is crucial that older people can get the support they may need to regain their health and well-being so they can re-engage with and fully participate in their communities. Alongside this we also need to ensure that older people’s rights are upheld and protected, given the kinds of issues we’ve seen and the difficulties people have faced during the past 18 months. So as we move forward, my work will continue to have a strong focus on ensuring that older people’s voices are heard and that their experiences guide policy and decisions in both the short and longer term to ensure that no-one is left behind. Heléna Herklots CBEOlder People’s Commissioner for Wales   Click Here to view Newsletter

 • 0 Mudiad Meithrin- Clwb Cwtsh - Online Sessions for Welsh Learners in South Powys Autumn 2021

  Mudiad Meithrin Clwb Cwtsh sessions for Welsh learners for me. I'm doing online sessions from week commencing 4th October and they are open to anyone who wishes to learn Welsh with a strong emphasis on learning Welsh with or for their children.    Online sessions on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays for the Autumn term.  

Please click on Categories below to view News and Notices ..

News & Notices

OUR COMMUNITY VISIT THE AREA Local Information What’s On Things To Do Stay Discover Contact Us Our National Park COMMUNITY COUNCIL ESSENTIAL INFO Meet Your Councillors Meetings Complaints Accessibility Statement Privacy Policy Cookie Policy Contact Us Trallong, Penpont and Llanfihangel Nant Bran Community Council is registered with Powys County Council. More Information can be found here.

Trallong, Penpont & Lanfihangel Nant Bran Community Council © 2021. All rights reserved | Website by View Web Design

News & Notices Brecon Beacons National Park Authority
Trallong Penpont Llanfihangel Nant Bran