TRANSLATE TRALLONG, PENPONT AND LLANFIHANGEL NANT BRAN COMMUNITY COUNCIL WORKING FOR YOU
HOME Like us on Facebook
 • 0 ‘Do you feel safe in your local area?’

  Llythyr CHTh Dyfed-Powys-Ymgynghoriad cyhoeddus Rhagfyr21 Letter re Dyfed-Powys PCC's public consultation Dec21   Click Here to view

 • 0 Beware of Facebook Market Scams

  Facebook Marketplace Scams… Dyfed Powys Police would like to remind people to be careful when selling or buying items on Facebook Marketplace and not fall for the tricks used by criminals to scam people out of money. A common ploy by criminals is they state that they are sending a courier to pick the goods, and the courier is bringing the money with them. The criminal then states that the courier firm will be in contact to organise collection. The seller then receives an invoice from a courier company (normally a falsified invoice purporting to be from a well-known courier company). The criminal states that the courier will bring the purchase price plus the extra money from the invoice with them, but this is obviously a lie.   Top Tips to stay safe on Facebook Marketplace. • Never send items before you have received ‘verified’ payment. • Sometimes fake emails are sent purporting to be from the buyer’s bank stating that money will not be released until proof of purchase has been received – this is a scam, the email is not from the buyer’s bank. • Always check that the money has arrived and is cleared in your account and that it is not still ‘awaiting confirmation’. • Do not use unusual payment methods – only use Facebook Checkout, PayPal or cash when using Facebook Marketplace. • If you use PayPal – never select family and friends payments – this will completely negate your ability to get a refund. • Be wary of anyone that overpays and then requests a refund immediately. Always let the money clear to your account first and then enter into dialogue about mistaken overpayment. It is very rare for someone to overpay, but criminals use this ploy a lot. • If a purchaser offers you a part-exchange, make sure that they are not offering you stolen goods in exchange. • If you meet-up in person with any purchaser on Facebook, think of your own safety – meet in a well-lit, public place and try to have a family member or friend accompany you.       Sgamiau Facebook Marketplace… Hoffai Heddlu Dyfed Powys atgoffa pobl i fod yn ofalus wrth brynu a gwerthu eitemau ar Facebook Marketplace a pheidio â chael eu dal gan y triciau mae troseddwyr yn eu defnyddio i sgamio pobl o’u harian. Dyfais gyffredin gan droseddwyr yw dweud eu bod yn anfon cludwr i gasglu’r nwyddau, a bod y cludwr yn dod â’r arian gyda nhw. Mae’r troseddwr wedyn yn dweud y bydd y cwmni cludo’n cysylltu i drefnu casglu’r nwyddau. Yna bydd y gwerthwr yn derbyn anfoneb gan y cwmni cludo (fel arfer anfoneb ffug yn honni bod o gwmni cludo adnabyddus). Mae’r troseddwr yn dweud y bydd y cludwr yn dod â’r pris prynu a’r arian ychwanegol o’r anfoneb gyda nhw, ond yn amlwg celwydd yw hwn.   Sut i gadw’n ddiogel ar Facebook Marketplace. • Peidiwch byth ag anfon eitemau cyn i chi dderbyn taliad wedi ei ‘wirio’. • Weithiau mae negeseuon ebost ffug yn cael eu hanfon yn honni eu bod o fanc y prynwr ac yn nodi na fydd arian yn cael ei ryddhau hyd nes y derbynnir prawf o’r prynu - sgâm yw hon, dydy’r ebost ddim oddi wrth fanc y prynwr. • Gwiriwch bob tro bod yr arian wedi ei dderbyn a’i glirio yn eich cyfrif ac nad yw o hyd ‘yn disgwyl ei gadarnhau’. • Peidiwch â defnyddio dulliau anghyffredin o dalu - defnyddiwch Facebook Checkout, PayPal neu arian parod yn unig wrth ddefnyddio Facebook Marketplace. • Os ydych yn defnyddio PayPal – peidiwch byth â dethol taliadau teulu a ffrindiau – bydd hyn yn llwyr negyddu eich gallu i gael ad-daliad. • Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw un sy’n gordalu ac yna’n gwneud cais am addaliad ar unwaith. Sicrhewch eich bod bob amser yn gadael i’r arian glirio yn eich cyfrif yn gyntaf ac yna dechreuwch drafodaeth ynghylch gordalu drwy gamgymeriad. Mae’n anghyffredin iawn i rywun ordalu, ond mae troseddwyr yn defnyddio’r ddyfais hon yn aml. • Os bydd prynwr yn cynnig rhan-gyfnewid i chi, sicrhewch nad ydynt yn cynnig nwyddau wedi eu dwyn i chi yn gyfnewid. • Os ydych yn cwrdd yn bersonol gydag unrhyw brynwr ar Facebook, ystyriwch eich diogelwch eich hun – cyfarfyddwch mewn lle cyhoeddus wedi ei oleuo’n dda a cheisiwch gael aelod o’r teulu neu ffrind gyda chi.

 • 0 BT Bill Scam

  Rhybudd Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cael gwybod am e-bost ffug sy’n ymddangos fel pe bai wedi’i anfon gan gwmni BT.  Peidiwch â chlicio ar y ddolen a pheidiwch â rhoi’ch manylion. Gwefan ffug ydyw sy’n esgus mai gwefan BT ydyw ac sy’n casglu eich manylion. Os oes angen ichi wirio eich cyfrif, ewch i wefan neu ap BT. Os ydych chi wedi derbyn e-bost yr ydych yn ansicr yn ei gylch, anfonwch ef ymlaen at y Gwasanaeth Adrodd am Negeseuon E-bost Amheus ar report@phishing.gov.uk. Dylech anfon negeseuon testun amheus ymlaen at 7726. Mae’r cod byr hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn galluogi’ch darparwr i ymchwilio i darddiad y neges destun a gweithredu os yw’n faleisus.       Warning Dyfed Powys Police have become aware of a fake email that purports to be from BT. Do not click on the link, do not enter your details, it is a fake website pretending to be BT and is collecting your details. If you need to check your account go via the BT App or the BT website. If you have received an email which you’re not quite sure about, forward it to the Suspicious Email Reporting Service (SERS) at report@phishing.gov.uk Suspicious text messages should be forwarded to 7726. This free-of-charge short code enables your provider to investigate the origin of the text and take action, if found to be malicious.    

 • 0 Mobile Phone Upgrade Scam

  Dyfed Powys Police area ware of an ongoing scam where customers are being cold called by individuals impersonating employees of legitimate mobile network operators and suppliers.

 • 0 Sgam Uwchraddio Ffonau Symudol

  Mae ardal Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio am sgam parhaus lle mae cwsmeriaid yn cael eu galw'n oer gan unigolion sy'n dynwared gweithwyr gweithredwyr a chyflenwyr rhwydwaith symudol cyfreithlon.

Please click on Categories below to view News and Notices ..

News & Notices

OUR COMMUNITY VISIT THE AREA Local Information What’s On Things To Do Stay Discover Contact Us Our National Park COMMUNITY COUNCIL ESSENTIAL INFO Meet Your Councillors Meetings Complaints Accessibility Statement Privacy Policy Cookie Policy Contact Us Trallong, Penpont and Llanfihangel Nant Bran Community Council is registered with Powys County Council. More Information can be found here.

Trallong, Penpont & Lanfihangel Nant Bran Community Council © 2021. All rights reserved | Website by View Web Design

News & Notices Brecon Beacons National Park Authority
Trallong Penpont Llanfihangel Nant Bran