TRANSLATE TRALLONG, PENPONT AND LLANFIHANGEL  NANT BRAN COMMUNITY COUNCIL WORKING FOR YOU
HOME Like us on Facebook

Back

0 Older People's Commissioner for Wales - Engagement Sessions

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Sesiynau Ymgysylltu / Older People's Commissioner for Wales - Engagement Sessions 

 

Engagement Sessions – Reconnecting with our Communities

The Older People’s Commissioner wants to hear about your experiences of re-connecting with your community as restrictions have changed, and your views on what needs to happen to make sure that older people can do the things that matter to them, and that no-one is left behind as we move forward.

We’d like to invite you to take part in one of our upcoming online focus groups (dates below) to share your experiences, discuss your concerns and help guide the Commissioner’s work.

We particularly want to hear about how you are coping this winter – what are the challenges you are facing and what you are looking forward to doing when the weather gets better.

To join us, please register and select one of the dates below:

 

 

 

 

Please share with any friends, family or colleagues who may be interested.

We very much hope you can join us at one of the sessions!

 

 

 

Sesiynau Ymgysylltu – Ailgysylltu â’n Chymunedau

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn eisiau clywed am eich profiadau o ailgysylltu â’ch cymuned wrth i’r cyfyngiadau newid, a’ch barn chi am yr hyn sydd angen digwydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth i ni symud ymlaen. 

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn un o’n grwpiau ffocws ar-lein sydd ar y gweill (dyddiadau isod) i rannu eich profiadau, trafod eich pryderon a helpu i lywio gwaith y Comisiynydd.

Rydym yn awyddus iawn i glywed am sut rydych chi’n ymdopi y gaeaf hwn – beth yw’r heriau yr ydych yn eu gwynebu a beth ydych chi’n edrych ymlaen i’w wneud pan fydd y tywydd yn gwella.

I ymuno â ni, cofrestrwch a dewis un o’r dyddiadau isod:

 

 

 

 

Cofiwch rannu’r wybodaeth gydag unrhyw ffrindiau, teulu neu gydweithwyr sydd â diddordeb.

Rydym yn mawr obeithio y gallwch ymuno â ni yn un o’r sesiynau!

 

 

 

 

 

Please click on Categories below to view News and Notices ..

News & Notices

OUR COMMUNITY VISIT THE AREA Local Information What’s On Things To Do Stay Discover Contact Us Our National Park COMMUNITY COUNCIL ESSENTIAL INFO Meet Your Councillors Meetings Complaints Accessibility Statement Privacy Policy Cookie Policy Contact Us Trallong, Penpont and Llanfihangel Nant Bran Community Council  is registered with Powys County Council. More Information can be  found here.

Trallong, Penpont & Lanfihangel Nant Bran Community Council © 2021. All rights reserved | Website by View Web Design

News & Notices Brecon Beacons National  Park Authority
Trallong Penpont Llanfihangel Nant Bran