TRANSLATE TRALLONG, PENPONT AND LLANFIHANGEL  NANT BRAN COMMUNITY COUNCIL WORKING FOR YOU
HOME Like us on Facebook

Back

0 Holiadur OECD Questionnaire - Helpu i lunio dyfodol Cymru! / Help build the future of Wales!

WE ARE CIRCULATING THIS EMAIL ON BEHALF OF THE OECD

 

Please share with your networks  


Help build the future of Wales!

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) invites you to complete a questionnaire about the future of regional development in Wales, and share it with your network, including family, friends, and associates. This initiative forms part of a collaboration between the OECD and the Welsh Government.

By sharing your thoughts about economic, social, environmental and community development challenges and priorities, you can help build the future of Wales and Welsh local communities!

Your responses will provide critical inputs for a vision-setting workshop on regional development with the Welsh Government and other stakeholders including local authorities, private sector, and the third sector etc, facilitated by the OECD. Your perspective will help the Welsh Government and Welsh Local Authorities improve services, enhance social and economic well-being, and increase the quality of life throughout Wales.

Please reserve about 10 minutes to complete the full questionnaire.

Please click on this link to access the questionnaire:

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=741948&lang=en

The questionnaire is only available in English

Response by 9 March 2022

 

 

 

RYDYM YN CYLCHREDEG YR E-BOST HWN AR RAN YR OECD

Rhannwch gyda'ch rhwydweithiau

Helpu i lunio dyfodol Cymru!

Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn eich gwahodd i lenwi holiadur am ddyfodol datblygiad rhanbarthol yng Nghymru, a’i rannu gyda’ch rhwydwaith, gan gynnwys teulu, ffrindiau a chysylltiadau. Mae’r fenter hon yn rhan o gydweithrediad rhwng yr OECD a Llywodraeth Cymru.

Drwy rannu eich meddyliau am yr heriau a’r blaenoriaethau mewn perthynas â datblygiad economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a chymunedol, gallwch helpu i lunio dyfodol Cymru a chymunedau lleol Cymru!

Bydd eich ymatebion yn darparu syniadau allweddol ar gyfer gweithdy gosod y weledigaeth mewn perthynas â datblygiad rhanbarthol gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys awdurdodau lleol, y sector preifat a’r trydydd sector etc. Hwylusir y gweithdy hwn gan yr OECD. Bydd eich safbwynt yn helpu Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol Cymru i wella gwasanaethau, gwella llesiant cymdeithasol ac economaidd a gwella ansawdd bywyd ledled Cymru.

Neilltuwch oddeutu 10 munud i lenwi’r holiadur llawn.

Cliciwch ar y ddolen hon i gael mynediad at yr holiadur:

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=741948&lang=en

Mae’r holiadur ar gael yn Saesneg yn unig

Ymateb erbyn 9 Mawrth 2022

 

Please click on Categories below to view News and Notices ..

News & Notices

OUR COMMUNITY VISIT THE AREA Local Information What’s On Things To Do Stay Discover Contact Us Our National Park COMMUNITY COUNCIL ESSENTIAL INFO Meet Your Councillors Meetings Complaints Accessibility Statement Privacy Policy Cookie Policy Contact Us Trallong, Penpont and Llanfihangel Nant Bran Community Council  is registered with Powys County Council. More Information can be  found here.

Trallong, Penpont & Lanfihangel Nant Bran Community Council © 2021. All rights reserved | Website by View Web Design

News & Notices Brecon Beacons National  Park Authority
Trallong Penpont Llanfihangel Nant Bran